Program 2023
Årsprogrammet kan ändras efterhand.
Återkom gärna hit för aktuell information.
Lördag 27 maj kl 12-15
Museet i Hälleviksstrand öppet
Vi tjuvstartar mors dag med kaffe och hembakt.
Lördag 24 juni kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Vi öppnar årets utställning på plan 2 i museet.
Lördag 1 juli kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Lördag 8 juli kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Vi visar våra samlingar och bjuder på sillmacka.
Lördag 15 juli kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Lördag 22 juli kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Denna lördag firar vi med augustakaka.
Lördag 29 juli kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Onsdag 2 aug. kl 12-15
Skvaltkvarnsmuseet
Vi firar föreningens födelsedag.
Skvaltkvarnen i Bro öppen för visning.
Lördag 5 aug. kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Välkomen att se våra samlingar.
Lördag 12 aug. kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Lördag 19 aug kl 12-15
Museet och sjöboden i Hälleviksstrand öppna
Under festliga former presenterar vi Morlandakalendern 2024.
Lördag 25 november kl 12-15
Jul på museet i Hälleviksstrand
Vi har julpyntat och bjuder på glögg och pepparkakor.
Försäljning av 2024 års kalender.
Lördag 2 december kl 12-15
Jul på museet i Hälleviksstrand
Vi har julpyntat och bjuder på glögg och pepparkakor.
Försäljning av 2024 års kalender.
Program 2022
Våra museer har varit öppna
15 april (Äggost till försäljning), 28 maj (Mors dag), 25 juni (utställningen öppnades), 2 juli, 9 juli, 16 juli (bjöds på sill), 23 juli (bjöds på kaffe och augustakaka), 30 juli (extra medlemsmöte), 6 aug, 13 aug (kalendern 2023 presenterades), 20 aug, 27 aug, 4-10 sep (vandringsveckan)
Uppdaterad: 2023-05-04 07:05

STADGAR FÖR MORLANDA HEMBYGDSFÖRENING ANTAGNA 2022-03-24 och 2022-07-30.

Morlanda hembygdsförening, nedan kallad föreningen. är en ideell organisation. Den är politiskt och religiöst obunden. Föreningen är medlem i Bohusläns hembygdsförbund.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens verksamhetsområde är Morlanda distrikt enligt lantmäteriets geografiska indelning 2016-01-01. Distriktet motsvarar gränserna för Morlanda församling 1999-12-31.

ÄNDAMÅL

Inom ramen för hembygdsrörelsen i Sverige skall föreningen verka för att synliggöra och tillvarataga kulturarv och kulturmiljö inom verksamhetsområdet.

UPPGIFTER OCH VERKSAMHET

Föreningen skall främst förvalta och vårda sin fasta egendom, med tillhörande inventarier. Den fasta egendomen utgöres av skvaltkvarnen i Bro, museet i Hälleviksstrand med tillhörande sjöbod samt jordkällaren i Bua. Dessa skall hållas tillgängliga för allmänheten enligt vid medlemsmöten och av styrelsens fattade beslut om den årliga verksamheten. Därutöver kan i föreningens regi anordnas utställningar, kulturvandringar, föredrag, studiecirklar och andra aktiviteter som befrämjar föreningens ändamål.

SAMVERKAN OCH SAMARBETE

Skall i första hand ske med kulturarvsföreningar på Orust, Bohusläns hembygdsförbund och Orust kommun samt, vid behov, även med andra kulturarvsföreningar. Om så finnes nödvändigt även med enskilda och företag vars verksamhet kan påverka föreningens uppgifter och verksamhet.

FÖRENINGENS SÄTE

Föreningen har sitt säte i Hälleviksstrand i Orust kommun.

MEDLEMSKAP

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens ändamål, förbinder sig att följa föreningens stadgar och har betalt den medlemsavgift som årligen fastställts av medlemsmötet.

STYRELSEN

Styrelsen utgöres av 7 ledamöter. Den är beslutsmässig med minst 4 ledamöter närvarande. Föreningens ordförande väljes av medlemsmötet. Övriga befattningar utses och väljes inom styrelsen. Styrelsen kan, vid behov, adjungera ledamot eller ledamöter.

STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av medlemsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till medlemsmötet för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta. Vid styrelsens sammanträden föres protokoll. Styrelsen utser inom sig ledamot/ledamöter att teckna föreningens firma.

RÄKENSKAPER

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

REVISION

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två på medlemsmötet utsedda revisorer. Revisorerna skall senast två veckor före medlemsmötet avge sin revisionsberättelse.

MEDLEMSMÖTE

Ordinarie medlemsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas årligen före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till medlemsmöte skall anslås eller avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie medlemsmöte och senast 7 dagar före extra medlemsmöte. Förslag från enskilda medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före medlemsmöte. Om medlemsmöte skall behandla stadgeändring, föreningens upplösning eller ärende av större ekonomisk betydelse skall detta framgå av kallelsen.
Vid ordinarie medlemsmöte skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare/rösträknare, som jämte ordföranden justerar protokollet.
 4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senast verksamhetsåret.
 8. Revisionsberättelse för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senaste verksamhetsåret.
 10. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
 11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
 12. Val av ordförande för 1 år.
 13. Val av styrelseledamöter för 2 år.
 14. Val av 2 revisorer för 1 år.
 15. Val av valberedning för 1 år.
 16. Behandling av styrelsens förslag.
 17. Behandling av medlemsförslag.
 18. Övriga frågor.

EXTRA MEDLEMSMÖTE

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. På extra medlemsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

RÖSTRÄTT

Vid medlemsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud.

BESLUT

Beslut fattas med acklamation eller om så begärs votering. Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisorer.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

STADGEÄNDRING

För ändring av stadgarna krävs beslut av ett medlemsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut av medlemsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till Orust kommun. Kopia av mötesprotokollet som innehåller beslut om föreningens upplösning sändes till skatteverket för avregistrering av föreningen.
Uppdaterad: 2022-09-21 07:09