Vid ordinarie medlemsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Val av protokolljusterare/rösträknare, som jämte ordföranden justerar protokollet.

 4. Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt.

 5. Fastställande av dagordningen.

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse.

 8. Revisionsberättelse.

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år.

11. Fastställande av verksamhetsplan för innevarande år.

12. Val av ordförande för 1 år.

13. Val av styrelseledamöter för 2 år.

14. Val av 2 revisorer för 1 år.

15. Val av valberedning för 1 år.

16. Behandling av styrelsens förslag.

17. Behandling av medlemsförslag.

18. Övriga frågor.